หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด โดย ร็อคคงคย

เอ่อ เออ เอิง เอย เออ เอิง เอ้ย

เจิ้ดเอยเจิ้ด อาเนิดเวบคลูนมันซูน

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด อาเนิดเวบคลูนมันซูน
กึ๊ดด็อลปรกาลำดูน ประกาแบะซ๊อบไง
เมียนปีเนียะเนียง เนียงเอยกีแบ๊ะโนวซะงาย
เมียนปีเนียะเนียง กีแบ๊ะโนวซะงาย
บองแสนเสียดาย เนียงเอยประกาลำดูน เอย

ซะเนาะเวยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ซะเนาะเวยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กระม็อบกียบอกำแปลง เนียงบานโตวกีย
บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี
บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี
เนียงบานโตวกียกระม็อมกียบองแต่กำแปลง เอย

ซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย..

เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
เติมตรูงบั๊กมะนอง ซือด็อลกระนองซะมา
ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี
บองนังจ็อลตะเน็ง
เนียงเอยออยตามประเพณี
บองนังจ็อลตะเน็ง กระม็อมตามประเพณี
ประกร็วกพ่อแมโอวเนียงจี
ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงปรั้บกีแตประกุน
กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา
ออยปร๊ะปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย

ซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย

เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี
บองนังจ็อลตะเน็ง เนียงเอยออยตามประเพณี
บองนังจ็อลตะเน็ง เนียงเอยออยตามประเพณี
โอวแมเนียงจี ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน
กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย