หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง รักแท้ (Chinese Version) โดย นุนิว NuNew

จ่งหรูเทียนยวี๋ฮาย หนานเซียงอาย
หนี่ถุงหว่อเชียงวั่งยวี๋ เฉินไหว้
เยี่ยอู๋ฝ้างฉิงชื่ออี้หม่าน อ้ายอี้ยวิ๋นคาย

ถังรั่วเยวียนฮุ่ยส่าน ฉิงอี่ตวน
ตู่ปาเจียวเหินฉิงซิ่นจี้โยวฮวาย
ฉิงสู้เซินนง ฉื่อเซิงเตอะฉิงก่านจ้ายหน่านเป้ยเซียวหรง

หนี่ฮุยเจวียหว่อเตอน่าจวี้ฮวา
คู่อี้ยวี่ทุยหว่อหรูห่าน
ตั๋นหนี่ฮุยโหมวเตออี้ซุ่นเหวินโหรว
หย่งหว่อหรูฮวาย

ตั่ง ซานเหอผอสุ่ยตัาเฟิงเพียวสวี่หว่อเผ่ยหนี่
ปั่นเซิงเพียวปอฟู้เซิงเวยหยางหว่อปั้นหนี่
เมยเฟิ้งซูหมิ่งพอซือหว่อเหมินเยวียนเก๋อเทียนหย่า
ควาเยวี่ยหายเจี๊ยวฉวี้ชวิ๋นหนี่

ทาเชี่ยนชงลังโจ๋วว่านชงซานหว่อเผ่ยหนี่
ควาเยวี่ยว่านปันเจียนหนานเสียนจู่หว่อปั้นหนี่
นาผ้าเลิงลัวชิงชิวหลี่เปียเชียนลี้จือวาย
เสียงชินเจินอ้ายจงเจียงฮุ่ยต้าวหลาย

จี่ชื่อเฟิงยวี๋ลาย
หวานานชาย
หว่อป่าหนี่ชางหว่อชินตีเชินจ้าย
เหม่ยเชินมอเหนิงป๋าเจินอ้ายต๊าปาย

หนี่ฮุยเจวียหว่อเตอน่าจวี๋ฮว่า
อู่อี้ยวี่ทุยหว่อหรูห่าน
ตั่นหนี่ฮุยโหม๊วเตออี๋ชุ่นเหวินโหร่ว
หย่งหว่อหรูวฮวาย

ตั๋ง ชานเหอผอสุ่ยต้าเฟิงเพียวสวี่หว่อเผ่ยหนี่
ปั่นเชิงเพียวปอฝู้เชิงเวยหยางหว่อปั้นหนี่
เมยเฟิ้งซูหมิ่งพอซือหว่อเหมินเหยีวนเก๋อเทียนหย่า
ควาเยวี่ยหายเจี้ยวฉวีชวิ๋นหนี่

ทาเชี่ยนชงลังโจ๋วว่านชงซานหว่อเผ่ยหนี่
ควาเยวี่ยว่านปันเจียนหนานเสียนจู่หว่อปั้นหนี่
นาผ้าเลิงลัวชิงชิวหลี่เปียเชียนลี้จือวาย
เสียงชินเจินอ้ายจงเจียงฮุ่ยต่าวหลาย

หว่อฮุ่ยหย่งเยวี่ยนอ้ายหนี่

ทาเชี่ยนชงลังโจ๋วว่านชงซานหว่อเผ่ยหนี่
ควาเยวี่ยว่านปันเจียนหนานเสียนจู่หว่อปั้นหนี่
นาผ้าเลิงลัวชิงชิวหลี่เปียเชียนลี้จือวาย
เสียงชินเจินอ้ายจงเจียงฮุ่ยต่าวหลาย